Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 12 Shtator 2019

  Njoftim për fillimin e procesit të Konsultimit Publik të draft dokumentit: ‘Rregullore për ofrimin e Shërbimit Universal’;

  Në mbështetje të nenit 4, paragrafi 1), nenit 7, paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.2), neni 8, të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbime Postare, (tutje referuar si - Ligji)...lexo më shumë

 • Prishtinë, 12 Shtator 2019

  Njoftim Fillimin e procesit të Konsultimit Publik të “Draft Rregullores për Përdorimin e Përbashkët të Faciliteteve Shoqëruese”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10 paragrafi 4), nenit 22 paragrafi 2), nenit 23 dhe nenit 24 nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit...lexo më shumë

 • Prishtinë, 12 Shtator 2019

  Njoftim për Fillimin e procesit të Konsultimit Publik të “Draft Rregullores për Analizat e Tregut”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 31, nenit 32, nenit 33, nenit 34, nenit 35, nenit 36, nenit 37,...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.