Ballina BreadCrumbTrailer Sekretar i Përgjithshëm BreadCrumbTrailer Zyrat BreadCrumbTrailer Zyra për Qeverisje të Mirë (ZQM)  BreadCrumbTrailer Të drejtat e personave me...

Video Aktuale

Evropianët e rinj
 

Të drejtat e personave me aftësi të kufizuar-ZQM

Themelimi i Këshillit Nacional për Personat me Aftësi të Kufizuar

Në mbështetje të nenit 1.3, pika (ç), dhe nenit 2.1 të Rregullores së UNMIKU-ut nr. 2001/19 mbi Degën e Ekzekutivit të Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes, Kryeministri i Kosovës në vendimin nr. 048/2006, të datës 26 prill, ka themeluar Këshillin Nacional për Personat me Aftësi të Kufizuar. Këshilli ka për qëllim krijimin e mundësisë së barabartë, përmirësimin e kushteve të jetesës për personat me aftësi të kufizuara në fushë e arsimit, punësimit, shërbimet ndihmëse dhe jetesës pa pengesa. Në këtë mënyrë parandalohet diskriminimi në mes Personave me Aftësi të Kufizuar dhe procesit të krijimit të politikave të gjithanshme dhe gjithëpërfshirëse, duke përditësuar kulturën e respektimit dhe mbrojtjen e të drejtatve themelore të personave me aftësi të kufizuar, dhe të sigurojë që nevojat dhe interesat e personave me aftësi të kufizuar të merren gjithmonë parasysh, çdoherë kur Qeveria e Kosovës merrë vendime për diç që ndikon në gjendjen e personave me aftësi të kufizuar.

Përbërja e Këshillit Nacional për Personat me Aftësi të Kufizuar

Këshilli Nacional për Personat me Aftësi të Kufizuar me qëllim të koordinimit dhe ushtrimit të mandatit ka një përfaqësim gjithëpërfshirës, duke përfshirë institucionet qendrore, shoqërinë civile dhe përfaqësues të komunitetit të personave me aftësi të kufizuar. Këshilli përfaqësohet nga përfaqësues të lartë të Qeverisë si: Zv. Kryeministri i Qeverisë së Kosovës, Zyra për Qeverisje të Mirë, Zv. Ministri i MPMS, Zv. Ministri i MASHT-it , Zv. Ministri i MPL, Zv. Ministri i Shëndetësisë, Zv. Ministri i MTPTK, dhe përfaqësues të komunitetit të personave me aftësi të kufizuar dhe të shoqërisë civile.


Sekretariati i Këshillit Nacional për Personat me Aftësi të Kufizuar

ZQM/ZKM do të shërbej si Sekretariat koordinues për punët lidhur me përgatitjen dhe kryesimin e mbledhjeve të Këshillit, mbledhjen e informacionit në lidhje me çështjet e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar, paralajmërimin e pjesëmarrësve për mbledhjet përgatitjen dhe shpërndarjen e materialeve të ndryshme, përgatitjen e mbledhjeve dhe të agjendës, dhe të siguroj një funksionim të mirë të punës së Këshillit, duke ofruar eksperiencat profesionale dhe organizative.

Roli dhe Funksionet e Këshillit Nacional për Persona me Aftësi të Kufizuar

Këshilli Nacional për Persona me Aftësi e Kufizuar është themeluar për të komunikuar dhe koordinuar politikat, programet dhe proceset në lidhje me çështjen e aftësisë së kufizuar, në mes të Qeverisë së Kosovës, komunitetit të personave me aftësi të kufizuar, OJQ-ve përfaqësuese, biznesit privat dhe shoqërisë civile në Kosovë. Këshilli analizon rregullisht çështjet që kanë të bëjnë me zhvillimin e njerëzve me aftësi të kufizuar dhe të drejtave të tyre; Definon prioritetet dhe masat e nevojshme që duhen të ndërmerren nga Qeveria e Kosovës dhe shoqëria civile për përmirësimin e situatës së tanishme në lidhje me çështjen e aftësisë së kufizuar në secilën Ministri; Lehtëson dhe monitoron zbatimin e politikave, programeve dhe masave të tjera të aprovuara të aftësisë së kufizuar; Të gjitha autoritetet publike dhe private mund t’i drejtohen Këshillit Nacional për Personat me Aftësinë e Kufizuar dhe të marrin këshilla mbi çështjet që u përkasin personave me aftësi të kufizuar.

Këshilli me vetiniciativë i rekomandon Qeverisë së Kosovës hartimin e ligjeve përkatëse, dhe harmonizimin e legjislacionit të Kosovës në sferën e aftësisë së kufizuar, në mënyrë që të jetë në përputhje me standardet ndërkombëtare të të drejtave të personave me aftësi të kufizuar, me praktikat integruese dhe krijimit të mundësisë së barabartë.

Këshilli Nacional për Persona me Aftësinë të Kufizuar do të përcjellë, monitorojë dhe shqyrtojë implementimin e ligjeve, politikave, projekteve në sferën e aftësisë së kufizuar, si dhe do të ofroj eksperiencën profesionale për Qeverinë e Kosovës dhe institucionet përgjegjëse, në të gjitha çështjet e integrimit të plotë dhe të krijimit të mundësisë së barabartë. Gjithashtu, Këshilli ndihmon në zhvillimin dhe zbatimin e fushatave të informimit publik dhe të projekteve tjera promovuese për të rritur vetëdijesimin mbi standardet e mundësisë së barabartë për njerëzit me aftësi të kufizuar.

Autorizimet e Këshillit janë të karakterit hartues, këshillues dhe rekomandues. Rekomandimet e Këshillit Nacional për Personat me Aftësinë e Kufizuar, do të jenë në pajtueshmëri me Rregullat Standarde të Kombeve të Bashkuara mbi Barazimin e Mundësive për Personat me Aftësi të Kufizuar dhe instrumentet tjera ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut;

1. Konferenca në kuadër të Projektit Cards

Më 15 qershor, në Prishtinë është mbajtur Konferenca në kuadër të projektit Cards “Mbështetje organizatave ombrellë të personave me aftësi të kufizuar dhe rrjetit të tërë kartës së regjionit “. Konferenca është organizuar në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë, European Disability Forum (Forumit Evropian për Persona me Aftësi të Kufizuar), dhe Koalicionit të Organizatave të Personave me Aftësi të Kufizuar dhe Mundësisë të Barabartë. Në konferencë u trajtua roli dhe rëndësia e organizatave në avokimin për të drejta dhe mundësinë e barabartë për personat me aftësi të kufizuar në Kosovë. Qëllim i përgjithshëm i këtij projekti ishte fuqizimi i kapaciteteve të organizatave që merren me çështjet e personave me aftësi të kufizuara në regjion. Projekti fokusohet në këto shtete: Shqipëri, Maqedoni, Bosnje dhe Hercegovinë, Kroaci, Mal të Zi dhe në Kosovë. Disa nga preokupimet në konferencë ishin: Qasja e aftësisë së kufizuar bazuar në të drejtat e njeriut, Konventat e kombeve të bashkuara mbi të drejtat e personave me aftësi të kufizuar; Legjislacioni mbi kundër diskriminimin në Bashkimin Evropian dhe perspektiva në Kosovë.

2. Aktivitete të Ministrisë së Arsimit në sferën e personave me aftësi të kufizuar

Aktivitetet e zhvilluara gjatë periudhës 1 janar - 30 qershor, 2006, nga projekti “Përkrahja Finlandeze për Zhvillimin e Arsimit në Kosovë”, (FSDEK II), në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe me Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës (FE/ UP) kanë qenë të shumta.

Objektivi i përgjithshëm i projektit FSDEK II është që të kontribuojë në reformën arsimore në Kosovë me anë të zhvillimit të një sistemi arsimor gjithëpërfshirës nga i cili do të përfitojnë të gjithë nxënësit që ndeshen me pengesa gjatë të nxënit, si dhe modele që respektojnë bashkëjetesën paqësore ndërmjet të gjithëve.

Qëllimi i projektit është që ta bëjë filozofinë e arsimit gjithpërfshirëse, çështje qendrore për të gjitha programet e zhvillimit profesional për arsimtarët, duke siguruar që si arsimtarët e rinj në Kosovë, ashtu edhe ata që janë duke punuar, të trajnohen më mirë për t’i mësuar nxënësit me nevoja të veçanta arsimore, dhe në këtë mënyrë të përmirësohet gjithëpërfshirja në shkollat e Kosovës. Projekti është planifikuar të zbatohet në periudhën nga fillimi i vitit 2004, deri në fund të vitit 2007.

Me qëllim të arritjes së objektivave, janë hartuar këto komponentë dhe aktivitete kryesore të projektit:

Komponenti 1

Ngritja e kapaciteteve në Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës:

  • Mbështetja në trajnimin e arsimtarëve para shërbimit duke prezantuar arsimin gjithëpërfshirës
  • Ofrimi i studimeve PhD në arsimin gjithëpërfshirës në Universitetin Jyvaskyla, për stafin e Fakultetit të Edukimit
  • Zhvillimi i një programi të shkallës master mbi arsimin gjithëpërfshirës në Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës
  • Ofrimi i mjeteve të mjaftueshme për punë hulumtuese me materiale adekuate për studim në Fakultetin e Edukimit
  • Mbështetja në Fakultetin e Edukimit për krijimin e lidhjeve me rrjetet rajonale, evropiane dhe ndërkombëtare të arsimit gjithëpërfshirës
  • Trajnimi i stafit të Fakultetit të Edukimit të Universitetit të Prishtinës


Komponenti 2

Përkrahja për Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë:

  • Ofrimi i programeve të zhvillimit Professional për arsimin gjithëpërfshirës
  • Ofrimi i trajnimeve pa shkëputje nga puna TESFA për arsimtarët dhe drejtuesit e shkollave nga shkollat me klasa të bashkangjitura, shkollat speciale dhe programet për minoritetet
  • Ofrimi i fondeve të vogla për projektet për zhvillimin arsimor në shkolla në shkollat e zgjedhura
  • Ofrimi i mbështetjes për reformimin e qendrave burimore

Me qëllim të mbështetjes së ngritjes së kapaciteteve në Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës, gjatë gjysmës së parë të vitit 2006 janë zhvilluar këto aktivitete: Një ligjërueseje të FE/UP i është aprovuar një bursë për studime PhD nga Universiteti Jyvaskyla në Finlandë dhe ajo ka filluar studimet; Lëndët e arsimit gjithëpërfshirës /arsimi me nevoja të veçanta tani janë pjesë e trajnimit të arsimtarëve para shërbimit në FE; Plani i përgatitur i studimeve për një program Master për arsim gjithëpërfshirës / arsim me nevoja të veçanta është aprovuar dhe përpunuar nga autoritetet relevante;

Janë regjistruar 16 studentë për master dhe ata do të fillojnë programin në fushën e arsimit gjithëpërfshirës / arsimit me nevoja të veçanta në fillim të tetorit 2006; Është përgatitur kursi i studimeve kalimtare për 7 nga studentët e ardhshëm master, të cilët nuk posedojnë kualifikime në fushën e arsimit gjithëpërfshirës /arsimit me nevoja të veçanta, që korrespondon me 60 ECTS, dhe ai do të fillojë në gusht, 2006; Pjesëmarrja dhe mbështetja e dy konferencave rajonale të planifikuara nga KEDP-ja; gjithëpërfshirja në arsimin e lartë, mbajtur në Prishtinë, në janar, 2006; Zhvillimi profesional në arsim, mbajtur në Mal të Zi, prill, 2006;

Vizitë studimore në Maqedoni dhe Shqipëri me pjesëmarrje nga MASHT-i, FE/UP, shkollat speciale dhe FSDEK-u, realizuar në qershor, 2006; Dy studentëve të Universitetit të Prishtinës që kanë dëmtime në dëgjim u është ofruar mbështetje dhe interpretim i gjuhës së shenjave. Me gjasë, njëri nga studentët e mbështetur do të diplomojë këtë vit si studenti i parë i shurdhër që ka diplomuar ndonjëherë nga Universiteti i Prishtinës; Një studente me dëmtim në të parë është mbështetur me asistencë për lëvizje; Është transmetuar një orë program në radio me qëllim të ngritjes së vetëdijesimit mbi arsimimin e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore.

Komponenti 2

Me qëllim të mbështetjes së Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në përpjekjet për të zhvilluar aftësitë e arsimtarëve në arsimin gjithëpërfshirës / arsimin me nevoja të veçanta, gjatë gjysmës së parë të vitit 2006, janë zhvilluar aktivitetet, si vijon:

Trajnimi i Zhvillimit Profesional për 35 pjesëmarrës të ZHP III. Ky kurs I tretë i ZHP-së ka filluar në verën e vitit 2005 dhe do të përfundojë në dhjetor 2006. Gjatë gjysmës së parë të vitit 2006 janë mbajtur këto seminare të ZHP III: Mësimdhënia dhe të nxënit për fëmijët me dëmtime në dëgjim 30.1. - 4.2.06; Mësimdhënia dhe të nxënit e fëmijëve me probleme emocionale dhe të sjelljes 20.2. – 25.2.06; Mësimdhënia dhe të nxënit e fëmijëve me vështirësi në të nxënë 20.3.- 25.3.06; Mësimdhënia dhe të nxënit e fëmijëve me dëmtime në të parë 3.4. – 8.4.06; Vizita dhe mbikëqyrje individuale të gjithë studentëve të Zhvillimit Profesional si dhe seminar njëditor mbi metodologjinë hulumtuese (1.5. – 31.5.06)

Trajnimi Drejt një Shkolle Efektive për të Gjithë (TESFA) është zhvilluar në dy nivele: Është mbajtur trajnimi i 17 trajnerëve rajonalë të TESFA-s, 11.03.06; 27.04.06; 13.05.06 dhe 03.06.06; Gjatë marsit, prillit dhe majit janë mbajtur trajnime hyrëse TESFA në këto rajone: Pejë, Mitrovicë, Gjilan, Prishtinë, Gjakovë, Prizren dhe Prishtinë. Gjithashtu është monitoruar implementimi i shtatë projekteve të vogla për zhvillimin e shkollave.

3. Shëndeti mendor

Mbështetur në Planin Strategjik për Shëndet Mendor Ministria e Shëndetësisë, (Janar 2001), dhe në plotësimin e tij të Shtatorit 2004, si dhe në udhëzimet administrative për shëndetësi 06/2002 dhe 1/2005, u themelua Shërbimi i Shëndetit Mendor të Kosovës si shërbim i veçantë shëndetësor me shtatë nën-njësi regjionale.

Aktualisht është ndërmarrë iniciativa në kuadër të Këshillit Profesional për Shëndet Mendor për hartimin e Ligjit për Shëndet Mendor. Ekzistojnë disa draft propozime të ligjit për shëndet mendor të hartuara më parë nga Departamenti i Drejtësisë dhe Ministria e Shëndetësisë, të cilat në mungesë të institucioneve përkatëse nuk janë përfunduar.

Organizimi struktural i shërbimeve të shëndetit mendor

Sot Kosova i ka 7 Qendra të Shëndetit Mendor në Bashkësi në Prizren, Prishtine, Gjakovë, Peje, Ferizaj, Gjilan dhe Mitrovicë. Qendra për Shëndet Mendor në Bashkësi (QSHMB) ofron shërbime për njerëzit që kanë probleme të shëndetit mendor të cilët jetojnë në zonën e sajë të përgjegjësisë (politika e regjionalizimit ). QSHMB-ja ofron shërbime dhe përkujdesje për persona të rritur. Aktualisht, në 7 (shtatë) Qendrat e Shëndetit Mendor punojnë gjithsejtë 11 Psikiatër, 3 Psikologë, 68 Infermierë, 8 Punëtorë social dhe 12 Këshilltarë psikosocial.

Shtëpia për Integrim (SHI)

Është institucion shëndetësor dhe ofron përkujdesje shëndetësore 24 orësh, të bazuar në bashkësi, e themeluar nga Shërbimet e Shëndetit Mendor si pjesë strukturale e SHSHM. Shtëpia për Integrim ka 10 (dhjetë) shtretër për të sëmurë – rezident kronik psikiatrik në gjendje të përmirësuar psikik. Aktualisht janë në funksion 4 Shtëpi për Integrim si në Gjakovë, Gjilan, Prizren, Mitrovicë, në mungese të punëtorëve qëndrojnë të mbyllura SHI në Drenas, F. Kosovë, Pejë dhe Ferizaj. Parashihet ndërtimi i 14 shtëpive për integrim në bashkësi.

Departamenti Psikiatrik (DP)

Momentalisht është strukturë në kuadër të spitalit e cila funksionon si shërbim dytësor. Departamenti përbëhet nga Repartit Psikiatrik dhe Njësia e Kujdesit Intenziv Psikiatrik.

Reparti Psikiatrik (RP)

Ofron shërbime për persona me probleme të shëndetit mendor të fazës akute dhe kronike (në raste të përkeqësimit të gjendjes), ofron shërbime konsultative për departamente dhe reparte tjera spitalore. Aktualisht janë në funksion Repartet Psikiatrike në Prishtine, 72 Shtretër, Prizren 20 shtretër, Gjakove 20 shtretër, Peje 20 shtretër dhe Gjilan 12 shtretër

4. Konkluzione të përgjithshme me rëndësi për fushën e aftësisë së kufizuar në Kosovë:

1. Problem jetik është vendosja dhe përkujdes i personave të cilëve u shqiptohet masa e sigurisë: Ruajtje dhe Shërim ne Institucion përkatës Shëndetësor. Për momentin këta klient dërgohen Klinikën e Psikiatrisë në dy dhomat e lartpërmendura dhe në burgun e Lipjanit ku ekziston një njësi e vogël 12 shtretër e cila nuk i plotëson kushtet minimale për trajtim adekuat.

2. Është nevojë imediate ndërtimi i Institutit të Psikiatrisë Forenzike për trajtimin e personave me probleme të shëndetit mendor te cilët kane kryer vepra kriminele. Për shkak te specifikave te këtij objekti dhe kostos së lartë të ndërtimit janë bere disa here kërkesa edhe donatoreve të ndryshëm për ndërtimin e këtij institucioni shume të rëndësishëm.

3. Për shumicën e Njerëzve me Aftësi të Kufizuar mjedisi i ndërtuar është i papërshtatshëm për lëvizje dhe në këtë mënyrë u pamundësohet pjesëmarrja në jetën ekonomike, sociale dhe në kryerjen e shërbimeve të përditshme, që të sigurojmë mundësi të barabartë të pjesëmarrjes në aktivitetet sociale dhe ekonomike, çdo njëri me aftësi të kufizuar apo në çdo moshë duhet të jetë në gjendje të hyjë dhe të shfrytëzoj ambientin e ndërtuar sa më pavarësisht që është e mundur.

4. Komuniteti i personave me aftësi të kufizuar është pjesë e natyrshme e shoqërisë, ndërsa obligim i institucioneve qendror dhe lokale e në veçanti drejtorive komunale të urbanizimit është që në hartimin dhe implementimin e politikave dhe projekteve një kujdes të konsiderueshëm t’u kushtojnë njerëzve me aftësi të kufizuar, për t’u krijuar mundësi të barabartë dhe qasje pa pengesa në të gjitha objektet e infrastrukturës publike dhe private dhe në këtë mënyrë të përmbushin një nga standardet e kërkuara nga bashkësia ndërkombëtare,është më rëndësi që gjatë kësaj faze të rindërtimit dhe ndërtimit të infrastrukturës në Kosovë të inkorporohen edhe rregullat standarde të ndërtimit për personat me aftësi të kufizuar dhe në këtë mënyrë të krijohet mundësia e barabartë për të gjithë.

5. Procesi i përgatitjeve përfundimtare për regjistrimin e popullsisë në Kosove është pothuajse në përfundim e sipër. Rekomandojmë që të krijohen mundësi të barabartë edhe për regjistrimin e personave me aftësi të kufizuar,mungesa e të dhënave për numrin e personave me aftësi të kufizuar ka krijuar një vakum të madh, në përgjithësi, si për institucionet, shoqërinë dhe për personat me aftësi të kufizuar. Prandaj, e shohim të natyrshme përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar në procesin e regjistrimit dhe në këtë mënyrë do të mundësohet që Kosova të ketë një pasqyrë të qartë rreth numrit, kategorive dhe shtrirjes gjeografike të personave me aftësi të kufizuar. Besojmë se Enti Statistikor i Kosovës, si institucion i specializuar dhe kompetent ka kapacitetin, eksperiencën dhe vullnetin e nevojshëm për t’i ofruar vendit tonë statistikat e domosdoshme në sferën e aftësisë së kufizuar.

6. Zgjerimi i kapaciteteve të institucionit të veçante të vuajtjes së dënimit për personat me aftësoi të kufizuara mendore dhe të miturit të dënuar, dhe pengimi i çdo forme të diskriminimit gjatë vuajtjes së dënimit dhe krijimi i kushteve të nevojshme për një risocializim të suksesshëm për fëmijët me aftësi të kufizuar, pa dallim nga shkaktari apo lloj i paaftësisë.

Më 15 tetor, 2006, Zyra për Qeverisje të Mirë, në bashkëpunim me Shoqatën e të Verbërve dhe me të Pamë të Dobësuar të Kosovës dhe Koalicionin për Persona me Aftësi të Kufizuar organizojë shënimin e Javës Ndërkombëtare të Njeriut me Shkop të Bardhe, ka organizuar takimin me temën:“Pozita e të verbërve dhe mundësia e përkrahjes integruese në shoqëri”. Ngjarja ka pasur për qëllim përkrahjen dhe përmirësimin e kushteve të jetesës dhe mirëqenies për personat e verbër dhe personat me aftësi të kufizuara në fushë e arsimit, punësimit, ngritjes dhe aftësimit profesional, shërbimet ndihmëse sociale dhe jetesës pa pengesa. Ndërsa, më 3 nëntor, 2005, është organizuar një debat përmbyllës në Qendrën e Resurseve, në Avali.

Më 3 dhjetor, 2006, në kuadër të shënimit të ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuar, Zyrën për Qeverisje të Mirë, në bashkëpunim me Koalicionin e personave me aftësi të kufizua është mbajtur një debat me Kryetaret e Grupeve Parlamentare dhe Kryetarët e Komisioneve Parlamentare të Kuvendit të Kosovës, për të shënuar ketë ngjarje të rëndësishme, duke marrë paraysh gjendjen aktuale të personave me aftësi të kufizuar në Kosove, e cila është e pa favorshme dhe me një nivel të larte të përjashtimit nga pjesëmarrja aktive në krijimin e politikave, hartimin e legjislacionit dhe shfrytëzimit të shërbimeve sociale, shëndetësore, arsimit, punësimit, etj. Qëllimi final i takimit është fuqizimi i personave me aftësi të kufizuar dhe i organizatave përfaqësuese me qëllim të sigurimit të pjesëmarrjes aktive të tyre në jetën politike, ekonomike, sociale dhe kulturore, dhe gëzimit të plotë dhe të barabartë të të drejtave dhe lirive themelore.

Në janar 2007, Zyra për Qeverisje të Mirë / Zyra e Kryeministrit, ka përkrahur financiarisht Gazetën e përmuajshme shumetnike me titullin, “Gazeta mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar të Kosovës”, me seli në Mitrovicë. Veprimtaria e gazetës është avokimi dhe lobimi i drejtë të drejtave të njeriut dinjitetit dhe integritetit të personave me aftësi të kufizuar. Shuma e mjeteve për ketë projekt është 650 euro (Gjashtëqind e pesëdhjetë euro). Mbështetja i është bërë, Znj, Hilmnijeta Apuk, editore e gazetës mujore për persona me aftësi të kufizuar.

Më 30.01.2007, me vendim të Kryeministrit është aprovuar projekti i Shoqatës së të verbërve dhe me të Pamë të dobësuar. Këto shpenzime mbulohen nga buxheti i Zyrës së Kryeministrit, në vlerë 9,000 euro (nëntë mijë euro).
Qëllimi i projektit është krijimi i kushteve më të mira jetësore për personat e verbër dhe me të pame të dobësuar, avokimi dhe lobimi në drejtim të ngritjes së kuadrit ligjor, hulumtimi i tregut të punës ku do të mund të punësohen të verbrit, dhe hulumtimi i veprimtarive për punësim dhe përkrahje nga institucionet, shoqëria civile dhe biznesi privat.
Gjithashtu, është pajisur me inventarin e nevojshëm dhe mjete tjera teknike për funksionimin e SHVPDK-së.

Më 6.2.2007, me vendim të Sekretarit Permanent të ZKM-së, është themeluar Grupi punues për Zyrtarizmin e Gjuhës së shenjave në Kosovë. Grupi ka mandat për të koordinuar punët dhe aktivitetet për zyrtarizmin e gjuhës së shenjave dhe përfaqësohet nga institucionet qeveritare dhe komuniteti i personave të shurdhër. Deri më tani janë mbajtur disa takime dhe programi është duke rrjedhur sipas agjendës së paraparë.

Zyra e Kryeministrit / ZKM ka participuar në përkrahjen e projektit të Muzeut të Kosovës, në vlerë të përgjithshme prej 1.500,00 €. (njëmijë e pesëqind euro), për mbulimin e Shërbimeve shpedituese – të ekspozitës Shkup-Prishtinë - Shkup), transporti, dokumentacioni, dogana dhe sigurimi.

Ekspozita është me prekje, që do të thotë se është dizajnuar për publikun e gjerë dhe për personat e verbër dhe me të pamë të dobësuar. Kjo ekspozitë ka lëvizur në shumë muze anekënd Evropës, si në Itali, Kroaci, Serbi dhe Maqedoni.

Çdo vizitor dhe personat e verbër dhe me të pamë të dobësuar do të kenë rastin që të prekin (me duar) artefaktet e ekspozuara në alfabetin Braille (sistem shkrimi për të verbër).

Prapa